Integrovaná strategie území na období 2007 - 2013

Na základě analýzy přírodních a socioekonomických podmínek a zdrojů území se rozvojové aktivity v příštím období soustředí zejména do oblasti zvýšení využití potenciálu území pro rozvoj ekonomických aktivit, ochranu životního prostředí a aktivizace občanů k účasti na společné realizaci rozvojových programů.

Na základě široké diskuse, do které se aktivně zapojili obyvatelé a další aktéři venkovského života žijící nebo se sídlem v daném území byly stanoveny následující hlavní strategické cíle:

Zlepšit řízení společných aktivit a uvolnění místního potenciálu zejména pro zlepšování kvality života na venkově prostřednictvím:

  • zlepšování podmínek pro hospodářský růst území realizací opatření zaměřených na diverzifikaci ekonomických (nezemědělských) aktivit a zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství
  • zlepšování životního prostředí a trvalou péčí o něj, využívání obnovitelných zdrojů energie
  • širšího využívání moderních informačních a komunikačních technologií a zvyšováním vzdělanosti venkovského obyvatelstva
  • zvyšování povědomí o přírodních a kulturních hodnotách území, jejich obnova a revitalizace pro využití a zejména zlepšení kvality života obyvatel a pro rozvoj cestovního ruchu, včetně revitalizace a následného využití území dotčených povrchovou těžbou hnědého uhlí.

Do realizace aktivit k dosažení stanovených cílů bude vedle místních samospráv zapojena široká veřejnost formou veřejného projednávání rozvojových a strategických dokumentů a průběžnou komunikací formou dotazníkových akcí, internetu a místního Zpravodaje a dále především další subjekty působící v oblasti ekonomické, sociální i zájmové a sportovní.Ostatní


Integrovaná strategie území na období 2007 - 2013