Strategický plán LEADER - 2009

Rozvoj venkovského prostoru Ústeckého kraje na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivní průmyslové a důlní činnosti. Podpora rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Specifické cíle MAS SERVISO, o.p.s.

Zlepšit řízení společných aktivit a uvolnění místního potenciálu zejména pro zlepšování kvality života na venkově prostřednictvím:

  • zlepšování podmínek pro hospodářský růst území realizací opatření zaměřených na diverzifikaci ekonomických (nezemědělských) aktivit a zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a podpora zahájení činnosti mladých zemědělců
  • zlepšováním životního prostředí a trvalou péčí o něj, využívání obnovitelných zdrojů energie
  • širším využíváním moderních informačních a komunikačních technologií a zvyšováním vzdělanosti venkovského obyvatelstva
  • zvyšováním povědomí o přírodních a kulturních hodnotách území, jejich obnova a revitalizace pro využití pro zlepšení kvality života obyvatel a pro rozvoj cestovního ruchu, včetně revitalizace a následného využití území dotčených povrchovou těžbou hnědého uhlí

Priority:

  1. Hospodářský růst území, podpora rozvoje ekonomických aktivit na venkově včetně zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství
  2. Podpora mladých lidí a jejich zapojování do aktivního života na venkově, začínajících podnikatelů a zemědělců
  3. Zlepšování životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie pro vytápění lidských sídel
  4. Rozšiřování a využívání moderních informačních a komunikačních technologií na venkově
  5. Revitalizace a využívání přírodních a kulturních hodnot území pro rozvoj a zvyšování kvality života místních obyvatel a rozvoj cestovního ruchu, včetně revitalizace a následného využití území dotčených povrchovou těžbou hnědého uhlí


Ostatní