Výzva č. 19 Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity

Výzva č. 808/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod.


Jednání Výběrové komise

Dne 4. 5. 2020 se konalo jednání výběrové komise, jejíž předmětem bylo hodnocení předložených žádostí o dotaci. Celkem byl obdržen v 19. výzvě MAS SERVISO - OPZ -Podpora slaďování pracovního a rodinného života 1 projekt. Jedná se o projekt s názvem Letní příměstské tábory Marstafit, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016035, žadatel MARSTAFIT CLUB, z. s., který získal 76,25 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení s výhradou. Hodnotící tabulka je uvedena v příloze níže.  Jednání Rozhodovací komise

Název projektu Název žadatele Projekt doporučen k podpoře (ANO/ANO s výhradami/ZASOBNIK/NE)
Letní příměstské tábory Marstafit MARSTAFIT CLUB, z. s. Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou

 Ostatní