Výzva č. 5 Rozvoj komunitních a sociálních služeb

Výzva č. 404/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Rozvoj komunitních a sociálních služeb je zaměřena na aktivity: Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hod

V souladu s Pravidly zapojení MAS do OP Z při implementaci strategií CLLD bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu této výzvy MAS SERVISO 27. dubna 2018 je změněn na 25. května 2018 12:00 hod.Ostatní