Koncepční část SCLLD 2021 - 2027 MAS SERVISO

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO na období 2021 - 2027 byla scvhálena ze srtrany MMR-ORP dne 17. 8. 2021. 

Ostatní