Partnerem projektu Revitalizace obce Hrobčice

Společnost SERVISO, o. p. s. byla partnerem projektu „Revitalizace obce Hrobčice" realizovaného Obcí Hrobčice v roce 2015. Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Předmětem projektu byla revitalizace fyzické infrastruktury Obce Hrobčice a jejích 9 částí (Červený Újezd, Mukov, Razice, Kučlín, Hrobčice, Chouč, Mirošovice, Mrzlice a Tvrdín) a zkvalitnění života místních obyvatel. Byla obnovena funkce návsí coby místa setkávání občanů, relaxace a oddechu. Byly vybudovány altány mnohde s funkcí vyhlídkovou, doplněna dětská hřiště o nové prvky a vybudována dřevěná stání/boxů na popelnice tak, aby nekazily estetické vnímání celého prostoru. Celý koncept byl zpracován odborníkem - urbanistou jako urbanistická studie rozvoje obce ve výhledu na 10 let. Tato část projektu přímo navazovala na již probíhající projekt financovaný z Operačního programu Životní prostředí, a to Revitalizace zeleně v intravilánu i extravilánu obce. V rámci projektu byla rovněž provedena obnova krytu místních komunikací v uvedených částech Obce Hrobčice.