SCLLD 2014-2020

Community-led local develpment strategy - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - ucelený rozvojový dokument, vztahujcí se na území MAS definovaný čl. 33 Nařízení o obecných ustanoveních č. 1303/2013. Součástí strategie jsou i Programové rámce relevantních programů. Propojuje subjekty, záměry a zdroje.

SCLLD

  • Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje podána do výzvy CLLD_15_001
  • Dne 24. 3. 2017  jsme obdrželi informaci o splnění podmínek věcného hodnocení příslušných řídích orgánů SCLLD MAS SERVISO. Schválená strategie v aktuálním znění.
  • Doplnění SCLLD z důvodu možnosti zařazení nových oblastí podpory v rámci OP ŽP
  • Doplnění SCLLD z důvodu možnosti zapojení článku 20 PRV ČR
  • Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO
  • Dokument obsahuje Zprávy o plnění Integrované strategie za období 2017 - 2020