Statut společnosti SERVISO, o. p. s.

SERVISO, o.p.s. (dále jen „společnost“) vznikla dne 14. listopadu 2002 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle O, vložka 121, dne 27. listopadu 2002

Společnost má sídlo v Třebívlicích, Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice

Statut obecně prospěšné společnosti upravuje v souladu se Zakládací smlouvou společnosti zásady činnosti a hospodaření společnosti, jejího řízení a vnitřní organizace. Rovněž zakotvuje způsob jednání orgánů společnosti v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společ

Statut společnosti je platný a závazný pro její orgány a zaměstnance, jakož i pro všechny osoby, kte pro společnost jejím jménem vykonávají nějakou čěstnanci a osoby uvedené výše musí být s tímto Statutem seznámeni v rozsahu nutném pro řádný výkon své funkce. Odpovědnost za toto seznámení nese ředitel společnosti.

Statut společnosti SERVISO, o. p. s.