Programový rámec MAS

Programový rámec IROP MAS SERVISO byl schválen ŘO dne 15. 12. 2022.

Na MAS SERVISO je alokovaná částka 142 113 003,00 Kč

Oblasti podpory:

  • Doprava: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 
  • Veřejné prostranství 
  • Vzdělávání: Rekonstrukce infrastruktury MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny                                                             Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
  • Hasiči 
  • Sociální služby
  • Kultura: Revitalizace kulturních památek   
  • Cestovní ruch 
Podrobně jsou podporované aktivity uvedeny ZDE.  

Postup podávání žádostí o dotaci

Žadatelé budou na MAS odevzdávat pouze projektové záměry, zpracované na závazném formuláři. Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr bude posuzován příslušnými orgány MAS. Vybrány budou projekty, které budou v souladu se Strategií MAS SERVSIO a které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží od MAS SERVISO písemné souhlasné stanovisko o souladu záměru se strategií. Následně žadatel podá úplnou žádost o dotaci v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou dále hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle zveřejněných kritérií.

Podrobné podmínky budou uveřejněny vždy ve výzvě MAS. 


Ostatní