Projekt spolupráce

Devět Místních akčních skupin Ústeckého kraje  úspěšně ukončilo společný projekt  „Vzájemným  sdílením zkušeností  k úspěšné implementaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Místní akční skupiny Ústeckého kraje  (Krajské sdružení  NS MAS Ústeckého kraje) realizovaly v první polovine roku 2015 v rámci  opatření IV.2.1. a) PRV 2007-2013 společný projekt   nazvaný „Vzájemným  sdílením zkušeností  k úspěšné implementaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – SCLLD.

Cílem  společného projektu bylo  posílení spolupráce Místních akčních skupin z Ústeckého kraje   při sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe získaných v průběhu programového období 2007-2013 při zpracování a realizaci Strategických plánu Leader a jejich využití  pro zvýšení  kvality přípravy a implementace SCLLD v období 2014-2020.  

Na základě dílčích podkladů zpracovaných jednotlivými partnerskými MAS  byl zpracován společný výstup

„Doporučující metodika pro evaluaci a monitoring  realizace  Strategií komunitně vedeného místního rozvoje  v programovém období 2014-2020 s využitím zkušeností (příkladů dobré i špatné praxe) minulého programového období  2007-2013.“

Navržený metodický přístup pro monitoring a evaluaci strategických rozvojových dokumentů v období 2014-2020 je koncipován jako přehled jednotlivých sousledných kroků nezbytných k tomu, aby evaluace byla nastavena v souladu se současnými požadavky a přinášela požadované a potřebné podklady pro jejich zkvalitňování a aktualizaci.

Výsledky provedených hodnocení a z nich vyvozené závěry jsou shrnuty do konkrétních doporučení  jak pro řídící orgány (MZe, MMR), tak pro Místní akční skupiny, jako nositele Komunitně řízeného místního rozvoje,  zodpovědné za realizaci SCLLD.

Průběh realizace projektu byl pravidelně hodnocen na zasedáních Koordinační pracovní skupiny projektu, která společný výstup schválila na svém zasedání, které se uskutečnilo 14.5.2015 v Dubí.
Zpracovanou doporučující metodiku jsme presentovali na semináři, který se uskutečnil 8.6.2015 v hotelu Akademie Naháč  v Senohrabech. Semináře, organizovaném Řídícím orgánem PRV – Ministerstvem zemědělství,  se účastnili zástupci všech partnerských MAS, kteří ostatní zainteresované aktéry informovali o průběhu jednání i diskuse na závěrečném zasedání Koordinační pracovní skupiny konané  dne 10.6.2015 v Krásné Lípě.

Ostatní