Spolupráce mezi MAS SERVISO a Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci

V rámci implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO připravuje projekt mezinárodní spolupráce z Programu rozvoje venkova, opatření 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny s názvem Podpora rozvoje metody LEADER a její aplikace pro rozvoj venkova na Ukrajině. Ve čtvrtek 1. 6. 2017 za přítomnosti předsedy Zakarpatské oblastní rady, Michaillem Rivisem, bylo podepsáno Memorandum a Smlouva o mezinárodní spolupráci mezi společností SERVISO, o. p. s. a Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci „Zakarpatí“ Zakarpatské oblastní rady.

V tomto pilotním projektu se uskuteční úvodní setkání partnerů v Zakarpatské oblasti s cílem poznání tamní oblasti a možnosti využití další spolupráce a následně studijní cesta do ČR zaměřena na návštěvy příkladů dobré praxe na území MAS SERVISO. Vyústěním tohoto projektu bude příprava realizace společných aktivit podporujících výchovu a vzdělávání dětí a mládeže pro zvyšování jejich kompetencí pro uplatnění na trhu práce, rozvoj společných aktivit v oblasti motivace a aktivace mladých nezaměstnaných lidí, vytváření sítí v podnikatelském prostředí, pomoc při rozvoji multifunkčního zemědělství apod. Projekt také navazuje na aktivity uvedené ve Smlouvě o mezinárodní spolupráci mezi Ústeckým krajem a Zakarpatskou oblastní radou.Ostatní