Úvěr COVID 2 pro malé a střední podnikatele

Informace + potřebné podklady pro žádost – bezúročný úvěr COVID

Pokud jste živnostníkem, malým nebo středním podnikatelem a dostali jste se do potíží v souvislosti s výskytem koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, máte možnost získat bezúročný úvěr k úhradě provozních nákladů, a to v rozmezí 500 tis. Kč až 15 mil. Z úvěru lze uhradit náklady, které musíte platit, a aktuálně vám chybí prostředky, protože došlo k poklesu vašich příjmů. Z úvěru lze uhradit mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby, materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek a předfinancovat pohledávky. Z úvěru nelze uhradit splátky úvěrů nebo leasingu, a ani pořízení dlouhodobého (ne)hmotného majetku.

Příjem žádostí do tohoto programu startuje 2. dubna 2020

  1. Ujasněte si, jaké provozní výdaje potřebujete zafinancovat a v jaké výši (Lze hradit až 90 % způsobilých výdajů projektu bez DPH)
  2. Vyčíslete újmu, která vám vznikla v souvislosti s výskytem koronavirové infekce či souvisejících opatření a dejte dohromady veškeré průkazné dokumenty (může se například jednat o dopis / email s informací o odstoupení od smlouvy, zpoždění či odmítnutí plnění z obchodního kontraktu, soupis naplánovaných, ale neuskutečněných zájezdů, eventů, vyčíslení průměrných denních tržeb apod.
  3. Žadatel musí prokázat finanční zdraví tj.:

-nenaplňuje znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podnikatele podle právního řádu v zemi sídla zahraničního podnikatele)

-nemá nedoplatky vůči vybraným institucím (Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu, Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celnímu úřadu, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí) a poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,

-nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců,

-není proti jeho majetku vedena exekuce,

-není v likvidaci

-nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podnikatele dle právního řádu v zemi sídla zahraničního podnikatele); pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikatelem splněna, nenahlíží se na něj jako na podnikatele v úpadku,

-nemá peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,

-nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti

-není podnikem v obtížích

Podrobnější vysvětlení a požadavky:

1. Žadatel uvede základní informace o sobě – IČ, DIČ, sídlo podnikání, provozovny, obor činnosti, předmět podnikání, jako podnikateli, popíše záměr - účel požadovaného úvěru (na co bude primárně použit), a dále popíše újmu, jaká mu vznikla z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Z této újmy pak by měla vycházet požadovaná částka úvěru.

2. Jaký dokument bude třeba na doložení čerpání úvěru?

K uhrazené částce způsobilého výdaje musí existovat účetní doklad, aby bylo možné prokázat, že zvýhodněný úvěr byl použit na způsobilé výdaje, např. v případě nájemného výpis z účtu, ze kterého byl zaplacen nájem a nájemní smlouva. Tyto doklady je potřeba uložit pro případnou pozdější kontrolu.


3. Kam bude úvěr čerpán?

Úvěr bude čerpán na bankovní účet žadatele: uveďte prosím číslo Vašeho bankovního účtu

4. Kdy bude úvěr čerpán?

Úvěr může být čerpán až po podpisu úvěrové smlouvy mezi ČMZRB a žadatelem.

5. Jaká bude skutečná výše úvěru?

Výše úvěru bude odpovídat potřebám žadatele, které specifikoval v rámci žádosti.

6. Co může být z úvěru uhrazeno?

Žadatel bude moci z úvěru hradit tzv. způsobilé výdaje (převážně běžné provozní výdaje), které jsou specifikované ve Výzvě (podrobně probereme s každým klientem) a smlouvě o zvýhodněném úvěru.

7. Lze použít prostředky z úvěru i k bezhotovostním platbám vůči třetím osobám?

Ano, doporučujeme tuto skutečnost zmínit již v žádosti o úvěr. Následně bude nutné vždy archivovat účetní doklady ke způsobilým výdajům, na které byl čerpán zvýhodněný úvěr pro případnou pozdější kontrolu a také slouží jako podklady pro žádost.

8. Musí žadatel po zaplacení třetí straně dokladovat řádné použití vůči bance?

Žadatel musí na vyžádání ČMZRB být schopen zdokladovat, že poskytnutá částka byla použita řádně v souladu se způsobilými výdaji stanovenými ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru. To znamená, že žadatel, který původně vyžadovat úvěr na pokrytí mzdových nákladů, musí být při případné kontrole schopen předložit např. výpis ze mzdového účetnictví.

9. Musí žadatel bance prokázat svoji bonitu?

Ano, žadatel předloží ekonomické informace o svém podnikání - finanční výkazy (daňové přiznání dva roky zpět tj. 2017,2018, kdo má 2019, dále rozvahu, výkaz zisků a ztrát- dva roky zpětně, případně ekonomickou predikci (dle konkrétních požadavků banky SPECIFIKOVANÉ V DOKUMENTECH DLE POVAHY PODNIKATELE- ŘEŠENO INDIVIDUELNĚ).

10. Musí být úvěr zajištěn?

Ano, úvěr bude zajištěn blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele). K jednotlivým úvěrům bude přistupováno vždy individuálně.

11. Může žádat jakýkoliv podnikatel?

Ne, program není určen pro velké podnikatele, tj. ti, kteří sami, nebo ve spojení s ostatními podnikateli přesáhnout v součtu 250 zaměstnanců, případně převýší tržby a aktiva nad stanovenou mez. V případě, že hrozí, že jste například velkým řetězcem restaurací, či hotelů, doporučujeme tuto skutečnost diskutovat dopředu

12. Jaký dokument je třeba na prokázání vzniklé újmy v případě pozastavení obchodování s rizikovou zemí (na ty části, na které se nevztahují výjimky)

U obchodních či výrobních podniků bude nutné doložit informaci (dopis apod.) o odstoupení od smlouvy, odmítnutí plnění, zpoždění plnění apod. z obchodního kontraktu, objednávky, popřípadě jiné potvrzení od smluvních stran, že nedošlo k naplnění obchodního kontraktu. Účelem financování jsou pak např. pohledávky, nebo mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se snížily. Žadateli tedy nejsou financovány přímo ušlé tržby.

13. Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů např. v cestovním ruchu - rušení na základě již uzavřené smlouvy, či objednávky.

Je nutné předložit relevantní dokument se soupisem zájezdů, které měl žadatel pořádat buď do rizikových zemí, nebo zájezdů v době od zákazu cestování, které měl nasmlouvané před vydáním těchto opatření. Účelem financování jsou pak např. mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se značně snížily. Žadateli tedy nejsou financovány přímo ušlé tržby

14. Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů, kdy nejsou uzavřené žádné objednávky, ale pravidelně se očekává v období stálý přísun klientů, kteří aktuálně odmítnou přijet, ale nevznikla žádná objednávka či smlouva (vzniká až při samotném příjezdu). Případně, kdy se očekávají určité tržby.

Hotely, penziony a další ubytovací zařízení, restaurace a jiná stravovací zařízení mohou žádat o zvýhodněný úvěr COVID ve výši vyčíslitelné újmy na základě opatření proti šíření koronaviru, kterou popíší v žádosti o zvýhodněný úvěr a přiloží potřebné doklady dokládající např. výši průměrných denních tržeb, průměrné počty ubytovaných hostů, očekávaný počet klientů k ubytování na základě uzavřených cestovních smluv apod. Jednotlivým podnikatelů nebudou financovány jejich ušlé tržby, ale pouze provozní náklady, které však musí odpovídat adekvátním platbám za podobné období v minulosti. Žadateli tedy nejsou financovány (kompenzovány) přímo ušlé tržby.

15. Je možno financovat z úvěru plné, nebo částečné splacení (i ve formě pravidelných splátek jistiny a úroku) dříve poskytnutý úvěr, leasing, hypotéku, apod.?

Z úvěru nelze financovat plné, ale ani i částečné splátky úvěru, leasingů či jiných bankovních závazků, či závazků za společníky, apod. Úvěr musí pokrýt standardní provozní náklady mimo tyto splátky. Doporučuje se s těmito věřiteli dohodnout na odkladech jejich splátek, aby bylo možné zabezpečit chod podniku žadatele.

16. Je možné financovat výpadek příjmů vzniklých z vratek klientů cestovních kanceláří, či hotelů v případě žádosti o zrušení smlouvy?

Pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušeném či odloženém plnění z obchodních kontaktů, vypovězených, či odložených objednávek či zaslaného storna, přiloží žadatel tento dokument k žádosti.

17. Je možné financovat ostatní provozní náklady v cestovním ruchu, a to v případě naúčtování storna ze strany hotelu v České republice či zahraničí z důvodu zrušení smlouvy ze strany jejich klienta?

Ano, pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušených, či posunutých kontaktech, vypovězených, odložených objednávek či zaslaného storna, předloží žadatel tento dokument.

18. Jaký dokument je vyžadován na prokázání potenciální újmy, kdy podnikateli není umožněno nabízet své výrobky na konkrétním trhu (např. výstavy, farmářské trhy, apod.) a nelze tento trh nahradit jiným kontraktem v krátké či střední době?

Pokud je farmář (obchodník, subdodavatel, apod.) schopen doložit, že již měl výdaje na zrušené trhy/ výstavy, které se měly konat v době nouzového stavu, tak předloží tyto doklady (email, dopis, apod.). V ostatních případech vyspecifikuje ty aktivity, které standardně vykonával v minulých letech a vyčíslí v žádosti přibližné příjmy, které budou představovat finanční újmu, a oproti této částce bude požadována částka úvěru.

19. Je možné financovat úvěrem mzdy zaměstnanců?

Ano, jedná se o způsobilý výdaj. Žadatel vyplatí převodem, či hotovostně mzdy. V případě výplaty v hotovosti je nutné mít k dispozici výdajový doklad, či jiný účetní doklad pro případnou pozdější kontrolu.

20. Je možné využít zvýhodněný úvěr COVID na pokrytí výdajů za nakoupení zásob pro nasmlouvanou zakázku, která byla zrušena z důvodu zavádění opatření proti koronaviru?

Ano, jedná se o způsobilý výdaj. Je nutné přiložit k žádosti výdajový doklad, či jiný účetní doklad pro případnou pozdější kontrolu.

21. Lze financovat nákup strojů?

Ne, program lze použít pouze na provozní financování, nikoliv na investice.Ostatní