Výzva MAS Podpora komunitního života na venkově 2022

MAS SERVISO vyhlašuje dne 12. 09. 2022 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2022

Příjem žádostí: od 12. 09. 2022 do 30. 09. 2022 (do 14 hodin)

Alokace na výzvu: 640 098,00 Kč.

Výše dotace: min. výše způsobilých nákladů je 10 tis. Kč, max. výše způsobilých nákladů je 55 tis. Kč pro jeden projekt. Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů.  Dotace činí 85 % způsobilých výdajů.

Realizace projektu: od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022

Oprávněný žadatel: o.p.s., spolek, ústav, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení,  Dobrovolný svazek obcí podle § 49 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společnostína.
Všechny subjekty musí mít na území MAS SERVISO sídlo, provozovnu nebo musí prokazatelně působit na území MAS SERVISO  (podrobnosti ve výzvě)

Na co lze žádat:

drobný komunitní život, spolková činnost v území (např.: společenské, sportovní, kulturní akce, předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu)

v rámci realizace těchto projektů může proběhnout drobná obnova a údržba občanské vybavenosti a veřejného prostoru nebo nákup drobných předmětů a drobného vybavení nezbytných pro realizaci aktivity.Ostatní