Výzva PRV č. 7

MAS SERVISO vyhlašuje dne 29. 5. 2023 výzvu č. 7 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí: 29. 5. 2023 až 7. 7. 2023 

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 13. 10. 2023

Způsob podání: Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře

Seminář pro žadatele: 13. 6. 2023, od 10 hod., na adrese Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro.
V případě, že v plánovaném termínu neumožní vládní nařízení uskutečnit seminář s prezenční účastí zájemců, proběhne seminář pouze on-line. 

Text výzvy, úplné znění Fichí, Pravidla 19.2.1 a další nezbytné dokumenty jsou v příloze této aktuality.

Žádosti o dotaci je možné podávat v rámci těchto ficihí:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 7. výzvu

F3

Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

1 231 810,- Kč

F5

Modernizace výrobních faktorů zemědělských podniků pro zlepšení ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

1 231 810,- Kč
 Ostatní