Naše vlídná nádraží

 
Projekt financovaný PRV ČR 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, záměr a) Realizace národní spolupráce.

Hodnotící kritéria projektu

2. 7. 2013

Přidaná hodnota spolupráce Projekt překračuje rámec možností jedné MAS. Společný výstup Metodická publikace by nevznikl v potřebné kvalitě, pokud by ho každá MAS realizovala samostatně. V případě "Švestkové dráhy", by projekt zpracovaný jednou MAS ztrácel smysl, jeho příprava má jednoznačný integrující význam. Společná realizace projektu a řady jeho výstupů přinese synergii v budoucím postupu municipalit při řešení existence regionálních tratí a jejich zachování pro veřejnou službu. Projekt přináší trvalou spolupráci ...


Harmonogram projektu

2. 7. 2013

  od do 1. Příprava projektu 01. 09. 2010 23. 10. 2012 2. Podání Žádosti o dotaci (ŽoD) 23. 10. 2012 23. 10. 2012 3. Proces schvalování a podpisu Dohody 23. 10. 2012 30. 05. 2013 4. Realizace projektu 01. 06. 2013 30. 06. 2015 5. Podání Žádosti o proplacení dotace (ŽoP) 30. 04. 2015 30. 04. 2015 6. Ukončení realizační fáze projektu 30. 06. 2015 30. 06. 2015 7. Fáze udržitelnosti projektu 01. 07. 2015 30. 06. 2020


Výdaje výstupů

2. 7. 2013

MAS POLOŽKA ČÁSTKA V Kč KMAS Lektorné, vč. dopravy, ubytování, ubytování účastníků, občerstvení účastníků, technické zařízení, cestovné 83 100,00 PMAS 1 Lektorné, vč. dopravy, ubytování, ubytování účastníků, občerstvení účastníků, technické zařízení, cestovné, podklady pro posluchače, pronájem 69 900,00 PMAS 2 Lektorné, vč. dopravy, ubytování, ubytování účastníků, občerstvení účastníků, cestovné 61 900,00 PMAS 2 Mapování tratí ...


Výsledky z realizace projektu Naše vlídná nádraží

2. 7. 2013

pořízení základní dokumentace železničních tratí pro realizaci následné obnovy, záchrany a vhodného využití částí (zejména železničních budov a prostranství železničních stanic) podkladový materiál pro jednání municipalit o vhodném využití železničních budov a prostranství železničních stanic propagace a prezentace regionů prostřednictvím výstupů projektu zvyšování znalostí o kulturním a technickém dědictví regionů u místních obyvatel a návštěvníků, zejména dětí a ...


Provozované dráhy

2. 7. 2013

Trať číslo 113 Čížkovice - Obrnice Uvedena do provozu v r. 1898 jako část tratě Lovosice – Most. V r. 2006 nákladní i osobní doprava omezena, v r. 2007 ze strany SŽDC, s.o., zastavena, bez ohledu na potřeby obcí. V letech 2009-2011 provoz veřejné osobní dopravy z iniciativy obcí, jako sezónní. Budovy nádraží a zastávek bez údržby, údržba trati zcela nahodilá, zpravidla jen k odstranění havarijního stavu. Trať Nučice - Rudná Hořelice - Mořina Uvedena do provozu v r. 1858 jako Kladensko Nučická dráha pro osobní a nákladní dopravu, mimo systém ČSD, ČD, SŽDC. Po roce 1968 ...


Název projektu: Naše vlídná nádraží

23. 7. 2013

Na našem území existují železniční tratě, které měly v minulosti zásadní vliv na rozvoj našeho území, jak z hlediska rozvoje venkovské společnosti, růstu sídel a rozvoje průmyslu i obchodu, tak následně turistického ruchu. Dráhy samy, jejich budovy i technické zázemí jsou technickými památkami rozvoje venkova a jsou i prvky kulturního dědictví. Proto vznikl záměr realizovat projekt s názvem Naše vlídná nádraží jejímž smyslem je vytvořit předpoklady pro udržení železničního provozu na řešených regionálních ...